Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/534
Title: Tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập
Authors: Hồ, Thị Khánh Thành
Keywords: Nhà trường
Chất lượng đào tạo
Hội nhập
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.29-40
Abstract: Bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thực tế đó, các trường đại học điều có những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, từ đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đào tạo kỹ năng mềm và giải pháp hiện nay được nhiều trường quan tâm thực hiện, đó là tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mặc dù vậy, hiệu quả gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp hiện nay nói chung chưa đáp ứng được kỳ vọng của các bên, chưa khai thác hết tiềm năng của nhau. Từ thực trạng đó, dựa trên thực trạng về gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập, với những giải pháp từ vĩ mô đến giải pháp từ góc độ nhà trường, doanh nghiệp theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/534
ISSN: 2588-1272
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.