Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53409
Title: Nghiên cứu chủ đề báo cáo chính trị trong các kỳ hợp Đại hội Đảng ở Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa
Authors: Trần, Thu Minh
Keywords: Chủ đề báo cáo chính trị
Đại hội Đảng
Đại hội XII
Đại hội XIX
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.3-16
Abstract: Mở đầu: Báo cáo chính trị là một trong những nội dung quan trọng được quan tâm vào mỗi kỳ Đại hội Đảng của Trung Quốc. Mỗi bản báo cáo chính trị đều có chủ đề riêng, thể hiện khái quát mục tiêu phát triển và nhiệm vụ của ĐCS Trung Quốc trong 5 năm tiếp theo. Nghiên cứu chủ đề (báo cáo chính trị qua các kỳ Đại hội Đảng ở Trung Quốc sẽ góp phần nhận diện mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt của ĐCS, cũng như sự khác nhau về bối cảnh tổ chức Đại hội dẫn đến sự khác biệt trong việc lựa chọn chủ đề Đại hội. Bài viết phân tích những vấn đề chính trong chủ đề báo cáo chính trị của các kỳ Đại hội Đảng từ sau cải cách mở cửa (từ Đại hội XII đến Đại hội XIX), từ đó nhận diện những nhân tố khách quan và chủ quan quyết định nhiệm vụ trọng tâm của ĐCS qua từng thời kỳ, thể hiện qua việc lựa chọn chủ đề của các kỳ Đại hội Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53409
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.95 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.