Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53415
Title: Tạo động lực cho người lao động trong các cơ sở dịch vụ y tế ở Việt Nam
Authors: Chu, Tuấn Anh
Trần, Đình Toàn
Trương, Đức Thao
Keywords: Cơ sở dịch vụ y tế
Nhân lực y tế
Người lao động trong các cơ sở dịch vụ y tế
Tạo động lực
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.93-105
Abstract: Nghiên cứu dựa trên việc khái quát các công cụ tạo động lực tài chính và phi tài chính để xây dựng mô hình, giả thuyết, thang đo nghiên cứu; khảo sát ý kiến của 489 cán bộ y tế đang công tác tại 35 cơ sở dịch vụ y tế trên cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 09 - 12/2019, dữ liệu thu thập về được xử lý trên phần mềm SPSS20 và AMOS24, việc ước lượng mô hình và kiểm định các giả thuyết bằng phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM). Nhóm tác giả chỉ thực hiện nghiên cứu tác động của các công cụ tạo động lực tới động lực làm việc của người lao động trong các cơ sở dịch vụ y tế ở Việt Nam nói chung để đề xuất một số gợi ý chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53415
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.