Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53436
Title: Đóng góp của duy thức học Phật giáo về phương diện lý luận nhận thức đối với tư duy Phật giáo nguyên thủy
Authors: Nguyễn, Thị Thắng
Keywords: Triết học
Phật giáo
Duy thức học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 03 .- Tr.93-100
Abstract: Mọi trào lưu triết học trong sự phát triển của mình đều phải quan tâm giải quyết các vấn đề nhận thức. Trong Duy thức học, vấn đề này cũng được quan tâm nghiên cứu và đã có được những kết quả quan trọng góp phần bổ sung cho sự phát triển của lý luận nhận thức Phật giáo, đặc biệt là giai đoạn Phật giáo Nguyên thủy...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53436
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.