Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53458
Title: Thực hiện dân chủ trong Đảng Công sản Việt Nam hiện nay: Vấn đề và giải pháp
Authors: Nguyễn, Đình Hòa
Trần, Thanh Giang
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Dân chủ
Thực hiện dân chủ trong Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 02 .- Tr.13-21
Abstract: Trong bài viết này, các tác giả đã trình bày một cách khái quát vai trò và nội dung của thực hiện dân chủ trong Đảng. Đồng thời, luận giải một số vấn đề đặt ra từ việc thực hiện dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian gần đây cần được quan tâm, đặc biệt là việc xây dựng các điều kiện để thực thi dân chủ. Trên cơ sở đó, các tác giả phân tích một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ trong Đảng nhằm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53458
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.