Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/535
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Laptop tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thành Phước
Keywords: Máy tính xách tay
Quyết định mua
Dell
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.57-65
Abstract: Nghiên cứu mức độ đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định chọn mua Laptop Dell của người tiêu dùng cá nhân tại Thành phố Cần Thơ. Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Laptop Dell phân tích mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố đến quyết định mua Laptop. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm tăng lợi thế cạnh tranh cho Laptop Dell tại Thành phố Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Trong phân tích nghiên cứu định lượng thực hiện thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố EFA, phân tích cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện tử qua mạng gồm: Nhận thức sự hữu ích, Nhận thức tính dễ sử dụng, Ảnh hưởng xã hội, Tính năng kiểu và kiểu dáng, Giá cả. Ngoài ra mô hình cũng sẽ được xem xét sự ảnh hưởng đến quyết định mua Laptop của 5 biến nhân khẩu là: Giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn, thu nhập.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/535
ISSN: 2588-1272
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.