Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5350
Title: Đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Công an Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Thập
Keywords: Xây dựng cơ bản
Ngân sách nhà nước
Ngành công an
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 5 .- Tr.96-104
Abstract: Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý đầu tư XDCB, Công tác kế hoạch đầu tư XDCB phải sát với thực tiễn và phù hợp với nguồn lực tài chính của ngân sách nhà nước (NSNN). Ngành công an có đặc thù về đầu tư, như đầu tư vào các công trình, dự án lớn, có tính bảo mật của quốc gia... Vì vậy, kế hoạch đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trong ngành công an cũng có những đặc thù riêng. Công tác kế hoạch đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trong ngành công an hiện còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, ngành công an cần hoàn thiện công tác kế hoạch đầu tư XDCB bằng vốn NSNN, đảm bảo tuân thủ Luật Đầu tư công, các chính sách của Nhà nước.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5350
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_509.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.