Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53507
Title: Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức và hệ thống thông tin kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính
Authors: Nguyễn, Anh Hiền
Trần, Thị Thủy Tiên
Keywords: Văn hóa tổ chức
Hệ thống thông tin kế toán
Chất lượng báo cáo tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 196+197 .- Tr.26-31
Abstract: Bối cảnh nền kinh tế mở cửa và hội nhập ngày càng mạnh mẽ, chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi cao hơn. Nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của văn hóa tổ chức và hệ thống thông tin kế toán đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính. Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp định lượng thông qua việc khảo sát và phân tích 350 mẫu với đối tượng khảo sát, là các nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Bình Phước. Kết quả nghiên cứu cho thấy, văn hóa tổ chức và hệ thống thông tin kế toán có tác động tích cực đến chất lượng báo cáo tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53507
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.