Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53508
Title: Nhân tố ảnh hưởng chất lượng kiểm toán
Authors: Đường, Nguyễn Hưng
Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Chất lượng kiểm toán
Nhận thức của kiểm toán viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 196+197 .- Tr.22-26
Abstract: Trên cơ sở bảng khảo sát được xây dựng dựa trên khuôn khổ chất lượng kiểm toán của Uỷ ban Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (IAASB) và các nghiên cứu trước đây, tác giả đã thu thập các đánh giá của kiểm toán viên, thực hiện các phân tích khám phá EFA và Kiểm định Cronbach’s Alpha. Kết quả có 4 nhân tố được xác định là các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, bao gồm: tổ chức hoạt động kiểm toán của công ty kiểm toán, môi trường kiểm toán, đặc điểm khách hàng và kiểm toán viên. Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn trong việc tổ chức hoạt động kiểm toán, đánh giá chất lượng kiểm toán và là tiền đề để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53508
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.