Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5352
Title: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Hoàng Trung
Keywords: Lao động
Tiếp cận
Việc làm phi nông nghiệp
Đồng Tháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.68-70
Abstract: Bài báo nghiên cứu về các yếu tố tác động tới khả năng tiếp cận việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp. Nghiên cứu thực hiện trên sự khảo sát 501 lao động ở nông thôn. Kết quả cho thấy có sự tác động tích cực của các yếu tố Giới tính, Tuổi, Số năm tới trường, Khoảng cách tới thị trấn, Số người phụ thuộc, Học nghề tới khả năng tiếp cận việc làm phi nông nghiệp.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5352
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_262.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.