Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5354
Title: Nâng cao lợi ích cho hộ nông dân sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Keywords: Đất nông nghiệp
Lợi ích kinh tế
Hộ nông dân
Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.74-76
Abstract: Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích tự nhiên là 5.867,90 km2, dân số 766.872 người (năm 2016), toàn tỉnh có 7 huyện và 01 thành phố với 141 xã, phường, thị trấn, trong đó có 129 xã, 7 phường và 5 thị trấn. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được hộ nông dân và các chủ thể kinh tế khác sử dụng là 367.057 ha, chiếm 63,26% tổng diện tích đất nông nghiệp. Lợi ích kinh tế của hộ nông dân trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang gồm: Lợi ích kinh tế trực tiếp biểu hiện là thu nhập có được dưới hai dạng là: tiền và hiện vật; Lợi ích kinh tế gián tiếp: Điều kiện môi trường lao động sản xuất (được tiếp cận, sử dụng đất nông nghiệp; được phát triển thuận lợi trong nền kinh tế thị trường); đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp; đời sống tinh thần.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5354
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_274.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.