Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53546
Title: Đóng góp của thu nhập từ hoạt động dịch vụ vào tổng thu nhập của ngân hàng thương mại - Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang ở đâu?
Authors: Nghiêm, Xuân Thành
Keywords: Đóng góp của thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Tổng thu nhập của ngân hàng thương mại
Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang ở đâu?
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 09 .- Tr.18-21
Abstract: Bài viết: Cơ cấu thu nhập của NHTM và vai trò của việc gia tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ; Cơ cấu thu nhập của các NHTM trên thế giới; Cơ hội, thách thức đối với NHTM Việt Nam trong việc chuyển dịch cơ cấu thu nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53546
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.