Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53569
Title: Xu hướng phát triển và hợp tác của Ngân hàng - Fintech năm 2020
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Phát triển và hợp tác của Ngân hàng - Fintech
Năm 2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 08 .- Tr.46-50
Abstract: Bài viết: Bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lĩnh vực ngân hàng và Fintech; Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số; Các dịch vụ Fintech ngày càng phát triển; Mức độ chấp nhận các dịch vụ Pintech của người tiêu dùng ngày càng cao; Xu hướng phát triển các lĩnh vực hợp tác giữa ngân hàng và Fintech.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53569
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.