Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53569
Nhan đề: Xu hướng phát triển và hợp tác của Ngân hàng - Fintech năm 2020
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Phát triển và hợp tác của Ngân hàng - Fintech
Năm 2020
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 08 .- Tr.46-50
Tóm tắt: Bài viết: Bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lĩnh vực ngân hàng và Fintech; Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số; Các dịch vụ Fintech ngày càng phát triển; Mức độ chấp nhận các dịch vụ Pintech của người tiêu dùng ngày càng cao; Xu hướng phát triển các lĩnh vực hợp tác giữa ngân hàng và Fintech.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53569
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.