Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5360
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco)
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Dần
Nguyễn, Trung Hạnh
Phan, Duy Hùng
Keywords: Sự gắn kết
Nhân viên
Tổng Công ty Khánh Việt
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.84-86
Abstract: Bài báo phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự gắn kết nhân viên đối với Tổng công ty (TCT) Khánh Việt. Kết quả hồi quy cho thấy có 05 nhân tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên với TCT Khánh Việt, trong đó nhân tố Cấp trên và Thu nhập chỉ có ý nghĩa thống kê đối với biến phụ thuộc là gắn kết vì Lòng trung thành, còn 03 nhân tố Đồng nghiệp, Tính chất công việc và Phúc lợi có ý nghĩa thống kê trong cả 02 mô hình gắn kết vì Lòng trung thành và gắn kết vì Đạo đức và Tình cảm. Qua đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5360
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_275.1 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.