Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53608
Title: Hội nhập quốc tế trong ''kỷ nguyên số'' và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Lê, Trung Kiên
Keywords: Hội nhập quốc tế trong
Kỷ nguyên số
Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 965 .- Tr.97-104
Abstract: Thế giới đang bước vào “kỷ nguyên số” với đặc điểm, tính chất và sự tác động sâu rộng chưa từng có. Các quốc gia trong quan hệ quốc tế cũng đang điều chỉnh chính sách, chiến lược cho phù hợp với những chuyến động, tác động của kỷ nguyên số, trong đó có những nội dung về hội nhập quốc tế. Đối với Việt Nam, việc tranh thủ các cơ hội từ kỷ nguyên số cho hội nhập quốc tế sẽ góp phần thực hiện chủ trương tích cực, chủ động, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu cơ hội, thách thức, những vấn đề đặt ra của hội nhập quốc tế kỷ nguyên số trên thế giới, qua đó đề xuất chính sách tham chiếu cho Việt Nam là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53608
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.