Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5361
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Authors: Bùi, Thị Bình
Nguyễn, Thị Bình
Hồ, Đức Hiệp
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Cán bộ, công chức
Cải cách hành chính
Chất lượng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.87-89
Abstract: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải có sự chuyển biến sâu sắc với thực tiễn đang diễn ra trong xã hội hiện nay; và xem đó là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến sự thành công cho quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5361
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_273.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.