Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53621
Title: Ảnh hưởng của ý thức doanh nghiệp đến quan hệ giữa cấu trúc và hiệu quả của kiểm soát nội bộ
Authors: Từ, Thanh Hoài
Nguyễn, Phong Nguyên
Keywords: Ý thức doanh nghiệp
Cấu trúc kiểm soát nội bộ
Sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ
Kết quả hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.58-60
Abstract: Nghiên cứu này trình bày về sự tác động điều tiết tiềm tàng của ý thúc doanh nghiệp đối với quan hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp những khái niệm liên quan đến ý thức doanh nghiệp, cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Trên quan điểm của lý thuyết trao đổi xã hội và lý thuyết cơ sở nguồn lực nhóm tác giả đã đề xuất mô hình và các giả thuyết về sự ảnh hưởng của ý thức doanh nghiệp đến quan hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53621
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
711.75 kBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.