Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53621
Nhan đề: Ảnh hưởng của ý thức doanh nghiệp đến quan hệ giữa cấu trúc và hiệu quả của kiểm soát nội bộ
Tác giả: Từ, Thanh Hoài
Nguyễn, Phong Nguyên
Từ khoá: Ý thức doanh nghiệp
Cấu trúc kiểm soát nội bộ
Sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ
Kết quả hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.58-60
Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày về sự tác động điều tiết tiềm tàng của ý thúc doanh nghiệp đối với quan hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp những khái niệm liên quan đến ý thức doanh nghiệp, cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Trên quan điểm của lý thuyết trao đổi xã hội và lý thuyết cơ sở nguồn lực nhóm tác giả đã đề xuất mô hình và các giả thuyết về sự ảnh hưởng của ý thức doanh nghiệp đến quan hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53621
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
711.75 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.