Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53626
Title: Công bố tự nguyện thông tin kế toán quản trị chiến lược của các doanh nghiệp niêm yết tại sàn HOSE
Authors: Dương, Hoàng Ngọc Khuê
Trần, Thị Phương Lan
Keywords: Công bố thông tin
Tự nguyện
Thông tin kế toán quản trị chiến lược
Mức độ công bố tự nguyện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.43-44,54
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ công bố tự nguyện thông tin kế toán quản trị chiến lược của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), thực hiện trên mẫu báo cáo thường niên năm 2017 của 261 doanh nghiệp. Các phát hiện chỉ ra rằng, mức độ công bố tự nguyện của thông tin kế toán quản trị chiến lược của các doanh nghiệp niêm yết là không cao (40.205%). Mức công bố cao nhất và thấp nhất lần lượt là 55.811% và 12.585%, thuộc về thông tin quản lý chiến lược và thông tin nhân viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53626
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
617.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.