Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53631
Title: 7 mô hình thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên ngành kế toán trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Phạm, Quang Huy
Nguyễn, Phong Nguyên
Keywords: Chương trình đào tạo
Đại học
Kiến tập
Thực tập tốt nghiệp
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.27-29
Abstract: Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đôi với moi sinh viên, giúp sinh viên có những hiếu biểt nhất định về công việc thực tẽ, cũng như rà soát lại những kiến thức đã được học. Bằng phương pháp tổng hợp và tổng quan các công trình nghiên cứu cũng như rà soát chi tiết chương trình đào tạo tại một số quốc gia, bài viết giới thiệu các mô hình khác nhau để sinh viên thực hiện vào những học kỳ cuối nhằm xét tốt nghiệp cho chuyên ngành kế toán. Kết quả của bài viết đã cung cấp 7 mô hình khác nhau và 7 gợi ý định hướng cho các trường tại Việt Nam cân nhắc áp dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53631
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
728.92 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.