Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53631
Nhan đề: 7 mô hình thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên ngành kế toán trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Tác giả: Phạm, Quang Huy
Nguyễn, Phong Nguyên
Từ khoá: Chương trình đào tạo
Đại học
Kiến tập
Thực tập tốt nghiệp
Sinh viên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.27-29
Tóm tắt: Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đôi với moi sinh viên, giúp sinh viên có những hiếu biểt nhất định về công việc thực tẽ, cũng như rà soát lại những kiến thức đã được học. Bằng phương pháp tổng hợp và tổng quan các công trình nghiên cứu cũng như rà soát chi tiết chương trình đào tạo tại một số quốc gia, bài viết giới thiệu các mô hình khác nhau để sinh viên thực hiện vào những học kỳ cuối nhằm xét tốt nghiệp cho chuyên ngành kế toán. Kết quả của bài viết đã cung cấp 7 mô hình khác nhau và 7 gợi ý định hướng cho các trường tại Việt Nam cân nhắc áp dụng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53631
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
728.92 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.