Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53632
Title: Sử dụng thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp niêm yết trên HOSE
Authors: Nguyễn, Thanh Hiếu
Keywords: Dòng tiền
Đầu tư
Kinh doanh
Lợi nhuận
Ngành nghề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.23-26,33
Abstract: Bài viết này sử dụng thông tin dòng tiền thu vào và thông tin dòng tiền chi ra cho các hoạt động được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) để xém xét ảnh hưởng của những thông tin này tới khả năng sinh lợi (ROA, ROE). Kết quả nghiên cứu cho thấy, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền chi ra cho hoạt động tài chính có ảnh hưởng tới ROA và ROE của khoảng 70% các ngành nghề kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư ảnh hưởng tới ROA, ROE của khoảng 30% các ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, các ảnh hưởng này đều là ảnh hưởng cùng chiều.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53632
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.