Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53637
Nhan đề: Tăng cường hoạt động kiểm toán các dự án PPP
Tác giả: Đặng, Văn Thanh
Từ khoá: Đối tác công tư
PPP
Đầu tư
Kiểm toán
PGS.TS Đặng Văn Thanh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.4-7
Tóm tắt: Một trong các mục tiêu và nhiệm vụ của Việt Nam hiện nay là phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Muốn vậy phải tăng cường đầu tư phát triển, trong đó có đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong tình hình nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng là rất lớn, trong khi đó nguồn lực của nhà nước (trong đó có ngân sách nhà nước) thì có hạn, vốn của các nhà tài trợ ngày càng thu hẹp, mô hình đầu tư theo hình thức họp tác công tư, hoặc có thể gọi là đối tác công - tư (PPP) sẽ là một đòn bảy để huy động nguồn lực từ khu vục tư nhân cả trong và ngoài nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng trong tinh hình hiện nay của Việt Nam, vấn đề đặt ra là, cần đảm bảo lợi ích cả 3 bên: Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân. Vì vậy, cần tăng cường giám sát, kiểm toán để đảm bảo các dự án đạt được mục tiêu, có hiệu quả và hạn chế gian lận, sai sót.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53637
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
920.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.