Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53652
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Nguyễn, Thị Việt Châu
Keywords: Dạy nghề
Nghề kế toán
Nâng cao chất lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.82-85
Abstract: Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát triển và hội nhập. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng chất lượng nguồn nhân lực kế toán, từ đó đưa ra các giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên kế toán của các trường đại học, cao đẳng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53652
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.