Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53652
Nhan đề: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán
Tác giả: Nguyễn, Thị Huyền
Nguyễn, Thị Việt Châu
Từ khoá: Dạy nghề
Nghề kế toán
Nâng cao chất lượng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.82-85
Tóm tắt: Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát triển và hội nhập. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng chất lượng nguồn nhân lực kế toán, từ đó đưa ra các giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên kế toán của các trường đại học, cao đẳng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53652
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.