Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53660
Title: Áp dụng USA 315: Những vấn đề từ thực tiễn
Authors: Nguyễn, Thu Hảo
Keywords: Tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro
Vận dụng
VSA 315
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.50-54
Abstract: Chuẩn mực Kiểm toán số 315 (VSA 315) - xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC, đã yêu cầu các kiểm toán viên vận dụng cách tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro để thực hiện các cuộc kiểm toán hiệu quả. Qua nhiều năm áp dụng chuẩn mực này, các kiểm toán viên và các hãng kiểm toán đã nhận thấy nhiều ưu điểm từ cách tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro, đồng thời cũng ghi nhận nhiều điểm còn thiếu sót trong áp dụng thực tiễn cần khắc phục. Bài viết làm rõ một vài khía cạnh thực tiễn khi cách tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro được vận dụng vào cuộc kiểm toán báo cáo tài chính nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53660
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.