Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53667
Title: Mô mình thẻ điểm cận bằng khu vực công [PSS]: Khuôn mẫu lý thuyết và sự vận dụng trong các tổ chức chính phủ
Authors: Phạm, Quang Huy
Keywords: Thẻ điểm cân bằng
BSC
Khu vực công
Tổ chức chính phủ
Đơn vị công
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.42-45
Abstract: Bài viết giới thiệu một bức tranh tổng thể về những nội dung liên quan đến mô hình thẻ điểm cân bằng, qua đó vận dụng công cụ này vào các tổ chức chính phủ theo 4 khía cạnh cụ thể. Kết quả của bài viết sẽ cung cấp một hệ thống lý luận cơ bản về các chiều của thẻ điểm cân bằng trong khu vực công để các nghiên cứu tiếp theo có thể triển khai vào từng lĩnh vực cụ thể của một quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53667
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.