Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53669
Title: Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và gợi ý cho TP. Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Trần, Xuân Văn
Keywords: Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ
TP. Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Gợi ý cho TP. Hải Phòng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.88-90
Abstract: Thời gian qua, bằng nhiều quyết định, chủ trương và giải pháp cụ thể, TP. Hải Phòng đã tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) theo hướng “hiện đại hóa và chuyên môn hóa, gắn với hội nhập kinh tế quốc tế”. Tuy nhiên, thực tế phát triển CNHT của Hải Phòng vẫn còn khiêm tốn. Trong bối cảnh đó, việc học tập kinh nghiệm của các địa phương phát triển mạnh ngành CNHT, như: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh sẽ gợi ý cho TP. Hải Phòng những cách làm hay để Thành phố có thể phát triển CNHT của địa phương như kỳ vọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53669
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.