Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53672
Title: Hệ thống thông tin kế toán nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Mạnh Hải
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Trần, Tuấn Anh
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán
Kế toán tài chính
Kế toán quản trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.40-41,85
Abstract: Hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, hệ thống thông tin kế toán trong nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần Dịch vụ Mạnh Hải trên 4 nội dung: Thu nhận thông tin kế toán; Xử lý thông tin kế toán; Cung cấp thông tin kế toán và Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53672
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.