Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53677
Title: Thu hút vốn FDI vào các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Authors: Phạm, Văn Minh
Keywords: Thu hút vốn FDI
Vào các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.74-76
Abstract: Trong những năm qua, thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã góp phần chuyến dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của từng địa phương. Tuy nhiên, công tác thu hút FDI của Vùng này hiện vẫn còn nhiều bất cập, như: kết quả thu hút vốn FDI còn thấp, có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương... Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, cần có các giải pháp thiết thực và hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53677
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.