Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53680
Title: Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Authors: Thanh Hà
Keywords: Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.70-71
Abstract: Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tính Bắc Ninh đã chung sức, đồng lòng vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện; an sinh phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là một tỉnh có nhiều chí tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Kết quả này sẽ tạo đà để Bắc Ninh tiếp tục phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53680
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
871.8 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.