Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53688
Title: Hỗ trợ thuế nhằm phát triển hệ thống quỹ tín dụng: Kinh nghiệm của Canada và Mỹ - Gợi ý cho Việt Nam
Authors: Vũ, Ngọc Tú
Keywords: Hỗ trợ thuế
Phát triển hệ thống quỹ tín dụng
Kinh nghiệm của Canada và Mỹ
Gợi ý cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.60-62
Abstract: Thời gian qua, hệ thông quỹ tín dụng (QTD) nhân dân đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã phát huy được vai trò tích cực trong việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, góp phần tạo công ăn việc làm. Trước những đóng góp to lớn của loại hình này cho sự phát triển của nền kinh tế, Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả mô hình QTD. Bài viết tập trung xem xét chính sách thuế của Mỹ và Canada nhằm hỗ trợ hệ thống QTD phát triển. Từ đó, đề xuất những khuyến nghị đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53688
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.