Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53699
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán
Authors: Nguyễn, Thị Phương Mai
Đào, Thị Thu Giang
Keywords: Công ty chứng khoán
Hệ thống thông tin kế toán
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.17-21
Abstract: Bài viết nêu lên thực trạng, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán, giai đoạn 2020 - 2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53699
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.