Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53701
Title: Giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp
Authors: Nguyễn, Hữu Nhuần
Lưu, Ngọc Lương
Lê, Thị Long Vỹ
Keywords: Giải pháp tháo gỡ khó khăn
Thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.47-49
Abstract: Tích tụ, tập trung đất đai là yếu tố cơ bản để hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn với năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cao. Đến nay, đã có nhiều mô hình tích tụ và tập trung đất đã được triển khai trên khắp cả nước, thu được những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đã đề ra. Để thúc đấy quá trình này, đòi hỏi phải thực hiện những giải pháp đồng bộ, toàn diện cả về thể chế, quyết tâm chính trị và cô gắng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thúc đấy tích tụ, tập trung đất đai nhanh, hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53701
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.