Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53721
Title: Kế toán quản trị khu vực công Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng 4.0
Authors: Bùi, Quang Hùng
Mai, Thị Hoàng Minh
Keywords: Kế toán quản trị
Khu vực công
Cách mạng 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.6-8,30
Abstract: Trên cơ sở phân tích tổng hợp các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài, bài viết nhằm khái quát hóa một ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác kế toán quản trị tại các tổ chức thuộc khu vực công Việt Nam. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp cho việc triển khai công tác kế toán quản trị tại khu vực công của Việt Nam một cách hiệu quả trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53721
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.