Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53742
Title: Lỗ Tấn và Sigmund Freud
Authors: Lê, Huy Tiêu
Keywords: Lý luận văn học
Sigmund Freud
Sigmund Freud
Lỗ Tấn
Văn học Trung Ọuốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.82-88
Abstract: Khái quát, phân tích việc tiếp nhận và ảnh hưởng học thuyết của Sigmund Freud đối với Lỗ Tấn. Dẫn chứng cụ thể qua một số ý kiến và sáng tác truyện ngắn của nhà văn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53742
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.