Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53744
Title: Tính dục nhìn từ nghệ thuật chính phục và quyến rũ (khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)
Authors: Trần, Thị Thanh Nhị
Keywords: Tính dục
Quyến rũ
Văn xuôi tự sự
Mỹ nhân
Kẻ phóng đãng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.53-69
Abstract: Tính dục trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam được các nhà nghiên cứu tiếp cận theo nhiều góc nhìn. Trong bài này, chúng tôi nghiên cứu tính dục từ nghệ thuật chinh phục, quyến rũ; triển khai trên một số vấn đề như: mục đích, nhân vật, các phưong pháp quyến rũ; phân tích, lí giải một vài tường hợp chinh phục tiêu biểu trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam. Qua đó, chỉ ra bản chất của quá trình chinh phục; sự khác biệt cơ bản trong phong cách quyến rũ giữa nam và nữ; phông nền, cơ tầng văn học, văn hoá, xã hội đằng sau chi phối ảnh hưởng, quy định nội dung và hình thức nghệ thuật biểu hiện của nghệ thuật quyến rũ trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53744
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.98 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.