Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53756
Title: Chính sách pháp luật hình sự đối với đồng phạm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Tiếp theo kỳ trước và hết)
Authors: Phí, Thành Chung
Keywords: Chính sách
Pháp luật Hình sự
Đồng phạm
Đất nước
Giai đoạn phát triển mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.25-28
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những chính sách pháp luật hình sự với đồng phạm trong gia đoạn phát triển mới của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53756
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.