Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53774
Title: Bàn về lãi trong họ, hụi, biêu, phường
Authors: Hà, Thái Thơ
Keywords: Lãi
Họ
Hụi
Biêu
Phường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.20-25,48
Abstract: Lãi là một yếu tố quan trọng và đặc trưng nhất của các giao dịch về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) có lãi. Đây là một dạng tranh chấp phổ biến mà Tòa án phải giải quyết cả trong trường hợp đương sự không có yêu cầu. Thực tiễn xét xử trong thời gian qua cho thấy, các Tòa án có cách xác định lãi phải trả trong các hợp đồng họ là rất khác nhau, việc áp dụng pháp luật không thống nhất. Trong khi đó, bản chất của hợp đồng họ là sự đan xen giữa các hợp đồng vay tài sản nhưng được chia nhỏ theo từng kỳ nên không thể áo dụng quy định chung về lãi suất của hợp đồng vay tài sản cho hợp đồng họ. Do đó, việc nghiên cứu lãi suất để tìm ra bản chất và quy luật hình thành, phân phối lãi suất trong hợp đồng họ là vô cùng cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53774
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.