Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53778
Title: Bảo đảm thi hành “Quyền im lặng” của người bị buộc tội trong hoạt động tố tụng hình sự
Authors: Nguyễn, Văn Lam
Keywords: Quyền im lặng
Người bị buộc tội
Hoạt động tố tụng hình sự
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.23-29
Abstract: Quyền con người, quyền cơ bản của công dân là một trong những yếu tố quan trọng trong xây dựng. Hiến pháp và pháp luật của nhà nước độc lập. Để bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đã cụ thể hóa nhiều quy định, trong đó “quyền im lặng” của người bị buộc tội là một trong những quyền cơ bản được cụ thể hóa, nhằm bảo đảm thực hiện quá trình tố tụng hình sự (TTHS) được diễn ra khách quan, công bằng và thể hiện quyền dân chủ đối với người bị buộc tội. Để “quyền im lặng” được thực hiện đúnh bản chất trong quá trình TTHS cần có cơ chế bảo đảm thực hiện đồng bộ và xuất phát điểm quan trọng nhất là từ cơ quan, người tiến hành tố tụng (THTT) trong việc đánh giá, thực hiện quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53778
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.