Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5378
Title: Chiến lược phát triển con người của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Con người
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chiến lược phát triển
Đại hội Đảng toàn quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.3-11
Abstract: Phân tích chiến lược phát triển con người của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bài viết tập trung vào hai vấn đề lớn. Một là, phát triển con người với tư cách mục tiêu của sự phát triển xã hội, trong đó nhấn mạnh phát triển con người được coi như thước đo trình độ phát triển xã hội; hai là, phát triển con người với tư cách động lực phát triển xã hội, trong đó chỉ rõ quan điểm của Đảng coi nguồn vốn con người trong sự phát triển xã hội là quan trọng nhất trong các nguồn vốn. Bài viết cũng khẳng định quan điểm của Đảng trong chiến lược phát triển con người có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển đất nước mai sau.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5378
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_594 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.