Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53790
Title: Quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Authors: Đặng, Thị Thu Phương
Keywords: Bộ luật Hình sự
Pháp nhân
Phạm tội
Thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 16 .- Tr.28-30
Abstract: Bài viết tập trung phân tích quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với pháp nhân thương mại phạm tội và một số kiến nghị hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53790
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.