Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/538
Title: Nho giáo Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đầu thế kỷ thứ XI
Authors: Nguyễn, Thị Như
Keywords: Nho giáo
Bắc thuộc
Nhà Ngô
Nhà Đinh
Nhà Tiền Lê
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.51-61
Abstract: Nho giáo đã tham gia một phần quan trọng vào việc xây dựng nên diện mạo tinh thần của dân tộc, vào văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy, trong các cuộc cách mạng văn hóa dân tộc hiện nay, cần phải nghiên cứu Nho giáo để thấy tôn giáo này đã ảnh hưởng đến nền văn hóa của chúng ta như thế nào. Nho giáo, bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, cản trở nghiêm trọng bước tiến xã hội, còn có nhiều yếu tố tích cực tác động đến đời sống dân tộc. Vì vậy, để đánh giá đúng đắn những ảnh hưởng của nho giáo, chúng ta cần đặt nó vào bối cảnh lịch sử cụ thể để nghiên cứu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/538
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.