Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5380
Title: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền đến việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Hồ Chí Minh
Công tác tuyên truyền
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.21-27
Abstract: Bài viết luận giải để khẳng định rằng, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tuyên truyền vĩ đại, một hình mẫu về cách thức tuyên truyền hiệu quả mà còn là nhà lý luận về công tác tuyên truyền với hệ thống quan điểm hết sức sâu sắc. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh: Sự nghiệp cách mạng càng gian khó, vĩ đại thì trọng trách của đội ngũ cán bộ tuyên truyền càng nặng nề và vinh quang. Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay với sự đan xen giữa thời cơ và thách thức đang đòi hỏi Đảng phải thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền theo tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5380
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_478.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.