Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53812
Title: Xác định quan hệ pháp luật và thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp chuyển nhượng cổ phần giữa cổ đông, công ty và người chưa phải là cổ đông – sai sót và giải pháp khắc phục
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Keywords: Chuyển nhượng cổ phần
Cổ đông
Công ty
Giải quyết tranh chấp
Người chưa phải là cổ đông
Tòa án
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.10-15
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số thiếu sót trong việc xác định quan hệ tranh chấp và thẩm quyền của tòa án đối với tranh chấp chuyển nhượng cổ phần giữa cổ đông, công ty và người chưa phải là cổ đông từ thực tiễn xét xử và đề xuất hướng giải quyết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53812
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.