Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53822
Title: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Phú Yên
Authors: Ngô, Khiêm
Keywords: Chất lượng
Nâng cao
Phú Yên
Sinh hoạt chi bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.26-28
Abstract: Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức vai trò quan trọng của chi bộ, thực hiện các văn bản của Trung ương, trong đó có Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-07-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 25-03-2019 đề ra giải pháp thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53822
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.