Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53822
Nhan đề: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Phú Yên
Tác giả: Ngô, Khiêm
Từ khoá: Chất lượng
Nâng cao
Phú Yên
Sinh hoạt chi bộ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.26-28
Tóm tắt: Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức vai trò quan trọng của chi bộ, thực hiện các văn bản của Trung ương, trong đó có Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-07-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 25-03-2019 đề ra giải pháp thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53822
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.