Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53827
Title: Bến Tre tạo sức bật mới cho chi bộ ấp, khu phố
Authors: Đinh Thành
Keywords: Bến tre
Chi bộ ấp, khu phố
Sức bật mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.17-19
Abstract: Ngày 22-02-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre có Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU về “Tiêu chí xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD)”, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-04-2016 của Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua gần ba năm triển khai, một số chi bộ đã hoàn thành hàng loạt tiêu chí khắc khe để về đích.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53827
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.