Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5382
Title: Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho thanh niên nước ta hiện nay
Authors: Ngô, Thị Khánh
Keywords: Pháp luật
Tuyên truyền
Thanh niên
Phổ biến
Giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.35-42
Abstract: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; góp phần cung cấp tri thức, bồi dưỡng tình cảm và ý thức pháp luật đúng đắn cho thanh niên, giúp thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình, có đủ kiến thức để xây dựng Nhà nước pháp quyền đấu tranh chống mọi sự vi phạm pháp luật và các hành vi tiêu cực trong xã hội. Trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, bài viết luận giải một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên hiện nay.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5382
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_501.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.